На Вниманието на ЛЗ, ползващи ССБ

Във връзка с направена инвентаризация за подаваните данни от ЛЗБП по предоставените за безплатно ползване модули от ССБ, установихме следното:
Към март 2015 год. са предоставени активизационни ключове на 380 ЛЗ.
За 2014 год., както и месеците 01 и 02 на 2015 год., не всички ЛЗ, на които са предоставени за безплатно ползване модули на ССБ, са изпълнили задължението си да изпращат отчети чрез ССБ към НЦОЗА.
Съгласно изискванията за ползване на безплатните модули на системата, ЛЗ имат задължението да изпращат ежемесечни отчети към НЦОЗА.

Уведомяваме Ви, че в срок от 2 месеца, считано от 15.04.2015 година, ще бъдем принудени да актуализираме ССБ така, че той да влиза в режим на ограничено ползване /изключване на всички други функции освен необходимите за подаване на данни към НЦОЗА/ ако лечебното заведение не подава регулярно отчети към НЦОЗА.

Информация за електронното отчитане на болниците

На интернет страницата на НЦОЗА са публикувани:

  1. Наръчник за обмен на пакети с НЦОЗА - инструкция за ползване на КЕП (Квалифициран Електронен Подпис)
  2. Условия и процедури за включване на нови лечебни заведения за болнична помощ за ползване на Специализиран Болничен Софтуер
  3. Заявление за електронно отчитане
  4. Инцииращи шаблони: и съответните инструкции и примерни шаблони:

За въпроси и пояснения и подмяна на регистрационни ключове, моля обръщайте се към:
Ваня Лефтерова на v.lefterova@ncpha.government.bg
Искра Василева на i.vasileva@ncpha.government.bg
Петър Атанасов на p.atanasov@ncpha.government.bg
Татяна Димитрова-Савова на t.dimitrova@ncpha.government.bg
Емилия Станева на e.staneva@ncpha.government.bg
Анита Неева на a.boianova@ncpha.government.bg
N.B. Изпращайте въпросите си поне на два от посочените е-mail – и.

ВАЖНО: Новата версия на Специализирания софтуер за болниците (версия 06.95), актуализирана според последните изискванията за отчетност към НЗОК през 2014 г. е достъпна тук.