Информация за електронното отчитане на болниците

На интернет страницата на НЦОЗА са публикувани:

  1. Наръчник за обмен на пакети с НЦОЗА - инструкция за ползване на КЕП (Квалифициран Електронен Подпис)
  2. Условия и процедури за включване на нови лечебни заведения за болнична помощ за ползване на Специализиран Болничен Софтуер
  3. Заявление за електронно отчитане
  4. Инцииращи шаблони: и съответните инструкции и примерни шаблони

За въпроси и пояснения и подмяна на регистрационни ключове, моля обръщайте се към:
Ваня Лефтерова на v.lefterova@ncpha.government.bg
Искра Василева на i.vasileva@ncpha.government.bg
Петър Атанасов на p.atanasov@ncpha.government.bg
Татяна Димитрова-Савова на t.dimitrova@ncpha.government.bg
Емилия Станева на e.staneva@ncpha.government.bg
Анита Неева на a.boianova@ncpha.government.bg
тел. 02 9174 076 - Анита Неева и Татяна Димитрова
N.B. Изпращайте въпросите си поне на два от посочените е-mail – и.

ВАЖНО: Новата версия на Специализирания софтуер за болниците (версия 06.95), актуализирана според последните изискванията за отчетност към НЗОК през 2014 г. е достъпна тук.